آموزشگاه علمی جاذبه افتتاح شد

آموزشگاه جاذبه بزرگترین آموزشگاه علمی مشگین شهر افتتاح شد

در این افتتاح هیچ مقام مسئولی حضور نداشت

تاریخ ایجاد خبر: 1402-6-9